Deze browser wordt niet ondersteund
Om de website correct te bekijken gebruik één van de volgende browsersLet op:Update uw browser a.u.b., als u met deze browser doorgaat, kan het zijn dat uw winkelervaring niet succesvol is!

My Lidl Account

Gebruiksvoorwaarden myLidl

De Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftbergstraße 1, 74167 Neckarsulm (hierna te noemen: exploitante), biedt u (hierna te noemen: gebruiker) de mogelijkheid om gebruik te maken van de online-dienst ,,myLidl'' (hierna te noemen: myLidl of dienst) die telkens op dezelfde wijze toegang geeft tot een groot aantal online-aanbiedingen van het Lidl-concern (hierna te noemen: aanbiedingen). Het gaat hierbij om een zog. single sign-on-dienst, waarmee gebruikers met telkens dezelfde login-gegevens gebruik kunnen maken van allerlei aanbiedingen (bijv. online-shops, boekingsportals e. d.) van diverse ondernemingen behorend tot de Lidl-groep.

Het gebruik van myLidl vindt plaats volgens de onderstaande regelingen.

1 - Geldigheidsgebied

De hierna volgende gebruiksvoorwaarden gelden voor het gebruik van myLidl en alle hiermee rechtstreeks verband houdende rechtsrelaties van partijen. Deze gebruiksvoorwaarden gelden echter niet voor de aanbiedingen waar de gebruiker door in te loggen met myLidl gebruik van maakt en de daaruit voortvloeiende contractuele relaties met derden, zoals bijvoorbeeld voor de verkrijging van artikelen of diensten van deze derde. Hiervoor gelden de op de aanbieding toepasselijke voorwaarden.


2 - Registratie

Om van myLidl gebruik te kunnen maken dient men zich te registreren. Daarbij wordt aan iedere gebruiker een individueel wachtwoord voor het gecreëerde myLidl account toegewezen. De registratieprocedure is pas afgesloten wanneer het in dit kader opgegeven e-mailadres van de gebruiker is gevalideerd en de registratie ter afronding door de exploitante is bevestigd. De door de gebruiker in het kader van de registratieprocedure verstrekte gegevens dienen inhoudelijk juist te zijn. Er mogen geen gegevens van derden gebruikt worden. Mochten deze gegevens naderhand wijzigen, dan dient de gebruiker dit onmiddellijk aan de exploitante te melden.De toegangsgegevens zijn strikt persoonlijk en mogen uitsluitend door de gebruiker zelf gebruikt worden. De gebruiker zal geschikte maatregelen nemen ter voorkoming dat derden gebruik maken van diens toegangsgegevens. Mochten er signalen zijn dat er misbruik gemaakt wordt van het myLidl account, dan dient de gebruiker dit onmiddellijk aan de exploitante te melden. De gebruiker is aansprakelijk voor de gevolgen van onbevoegd gebruik door derden, voor zover dit onbevoegd gebruik of het ontbreken van maatregelen ter voorkoming van een dergelijk onbevoegd gebruik toerekenbaar zijn aan de gebruiker.


3 - Reikwijdte van de dienstverlening

Voorwerp van de dienstverlening van myLidl is de terbeschikkingstelling van een op steeds dezelfde wijze toegankelijke single sign-on-dienst voor allerlei aanbiedingen van het Lidl-concern. Deze single sign-on-dienst houdt in feite in dat het gecreëerde myLidl account voor alle aanbiedingen daarin kan worden gebruikt, zonder dat telkens een aparte registratie of opnieuw aanleveren van gedetailleerde gebruikersgegevens nodig is. Het beheer van de gegevens van de gebruiker vindt centraal plaats via het myLidl account. Voor zover u al over een account voor een aanbieding van het Lidl-concern beschikt, worden de daarin opgeslagen stamgegevens overgezet naar uw myLidl account. Deze stamgegevens worden vervolgens, wanneer u gebruik maakt van specifieke aanbiedingen, doorgestuurd naar de desbetreffende aanbieder, om de uitvoering van de desbetreffende transactie mogelijk te maken. (Zie hiervoor onderstaande Gegevensbescherming) Het gebruik van myLidl is gratis. Voor gebruikmaking van concrete aanbiedingen kunnen echter wel kosten ontstaan. Deze worden dan in overeenstemming met de wettelijke eisen transparant duidelijk gemaakt. Hetzelfde geldt voor eventueel noodzakelijke dienstverlening door derden, zoals bijvoorbeeld een internetaansluiting.

4 - Garantie / Aansprakelijkheid

De exploitante doet er alles aan om myLidl zo duurzaam en storingsvrij mogelijk ter beschikking te stellen. Vanwege technische gesteldheden zoals wijzigingen in configuraties, onderhoud, uitval van apparatuur e.d. kan dit echter niet volledig gegarandeerd worden. In het geval dat een dienst uitvalt, zal de exploitante er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de dienst zo gauw mogelijk weer klachtenvrij functioneert. Eventuele gevolgen van het ontbreken van de (volledige) bruikbaarheid komen niet voor rekening van de exploitante. De exploitante behoudt zich het recht voor om myLidl in de toekomst alleen nog met een beperkte en/of gewijzigde functionaliteit ter beschikking te stellen dan wel geheel te staken. Een contractuele aanspraak van de gebruiker op (voortzetting van) het gebruik van deze (gratis) dienst bestaat niet. Verantwoordelijk voor de dienstverlening in het kader van de afzonderlijke aanbiedingen zijn alleen de desbetreffende aanbieders. Eventuele hieruit voortvloeiende aanspraken komen niet voor rekening van de exploitante. Hetzelfde geldt voor andere bijdragen aan myLidl van zelfstandig handelende derden zoals bijvoorbeeld een internetprovider. Lidl is in geen geval aansprakelijk voor directe of indirecte schade, voortvloeiend uit of samenhangend met het gebruik van myLidl of het niet bereikbaar zijn van myLidl, tenzij deze schade het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijk handelen, waarvoor exploitante verantwoordelijk is.


5 - Gebruiksduur

Zowel de exploitante als ook de gebruiker kan de gebruiksrelatie inzake myLidl te allen tijde beëindigen zonder dat daarvoor een termijn in acht genomen dient te worden. In het kader van het beheer van het myLidl account kan de gebruiker te allen tijde om wissen van het account verzoeken. Beëindiging door de exploitante komt met name dan in aanmerking wanneer de gebruiker de regels van deze gebruiksvoorwaarden overtreedt. Totdat een dergelijk geval is opgehelderd, kunnen de gegevens van de gebruiker ook tijdelijk geblokkeerd worden. De exploitante behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden op een later tijdstip aan te passen. Gebruikers worden hiervan per e-mail op de hoogte gesteld. Voor zover er niet binnen vier weken na de ontvangst van deze e-mail bezwaar gemaakt wordt tegen deze wijziging, geldt deze als overeengekomen. Hierbij gaat het niet om fundamentele wijzigingen zoals bijv. een betaaldienst. Daarvoor is altijd een uitdrukkelijke toestemming vereist. Wanneer de klant bezwaar maakt tegen een wijziging, kan dit tot beëindiging van de gebruiksrelatie door de exploitante leiden.


6 - Gegevensbescherming

De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats met inachtneming van de geldende privacywetgeving. Voor het uitvoeren van myLidl is het noodzakelijk dat door u verstrekte gegevens doorgegeven worden aan de aanbieder van de aanbieding waarvan u gebruikt maakt, om het voor de aanbieder mogelijk te maken dat de gebruiker geauthentiseerd wordt alsmede dat de in het kader van de aanbieding in opdracht gegeven diensten verleend worden (bijv. verzending en afrekening van bestelde artikelen). Alle informatie met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens vindt u in onze privacyverklaring.


7 - Toepasselijk recht

In het geval u als natuurlijk of rechtspersoon handelt in het kader van zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit, geldt uitsluitend het recht van de Bondsrepubliek Duitsland met uitsluiting van het VN-kooprecht. Voor consumenten geldt het recht van de Bondsrepubliek Duitsland, zonder dat dit geen afbreuk doet aan bepalingen van bijzonder dwingend recht van het land waar zij hun gewone verblijfplaats hebben.